Wspieraj

 

Kierując się kontekstem aktualnie trwającej reformy w systemie opieki zdrowotnej, a także zmianami o zasięgu lokalnym i globalnym (w wymiarze społeczno-politycznym, geopolitycznym i zdrowotnym) w ramach niniejsze konferencji planujemy skoncentrować się na wyzwaniach związanych ze skalą, rodzajami i przyczynami, a także formami (systemowymi, instytucjonalnymi) udzielanego wsparcia osobom dotkniętym różnymi rodzajami uzależnień.

Główną ideą konferencji jest zatem przyjrzenie się aspektom przyczyn, rodzajów i aktualnych rozmiarów dotyczących uzależnień, a także leczenia, rehabilitacji i profilaktyki uzależnień w kontekście:

– planowanych rozwiązań systemowych oraz instytucjonalnych możliwości realizacji programów terapeutycznych, a także trwających reform w systemie opieki zdrowotnej;

– szeroko rozumianego poczucia sensu i poczucia koherencji, zarówno z perspektywy pacjenta, osoby udzielającej wsparcia, instytucji udzielającej wsparcia, jak i systemu opieki zdrowotnej;

– wieloaspektowego wymiaru uzależnienia, które dotyka jednostkę, rodzinę, zakład pracy, oraz szeroko rozumiane społeczeństwo. 

Celem konferencji jest prezentacja myśli i wymiana doświadczeń w środowisku przedstawicieli świata nauki i praktyki, mających wpływ na obecną reformę dotyczącą ochrony zdrowia psychicznego,
prowadzących instytucje lecznicze, rehabilitacyjne, pracujących nad rozwiązaniami programowymi i systemowymi. Celem konferencji jest nawiązanie konstruktywnego dialogu międzysektorowego,
dzięki któremu zostaną zarysowane kierunki dalszych działań systemowych, medycznych i społecznych w lecznictwie odwykowym w Polsce.

W ramach konferencji zostaną poruszone cztery obszary tematyczne:

I – Zmiany systemowe w Polsce w aspekcie uzależnień jako problemu społecznego i medycznego

Proponowane obszary tematyczne:

– założenia reformy opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, instytucje docelowe, zmiany strukturalne;

– regulacje dotyczące zawodów medycznych, w szczególności psychologów, psychoterapeutów, terapeutów uzależnień;

– analiza standardów dotyczących udzielania pomocy w ramach opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień;

– analiza potrzeb w lecznictwie odwykowym oraz możliwości ich zaspokajania;

– zyski i straty z uzależnionego społeczeństwa – aspekt społeczny, ekonomiczny.

II – Przyczyny, formy diagnozowania i terapii uzależnień 

Proponowane obszary tematyczne:

– rewizja podejścia terapeutycznego i oddziaływań leczniczych wypracowanych od lat oraz opartych na najnowszych odkryciach naukowych;

– implikacja definicji w klasyfikacjach chorób i zaburzeń ICD-11 oraz DSM V na proces terapeutyczny;

– wyzwania i możliwości w lecznictwie odwykowym;

– inkluzywność vs ekskluzywność leczenia odwykowego jako modelowe podejście do potrzeb pacjenta;

– aspekt obyczajowy, społeczny i ekonomiczny jako czynnik wpływający na motywację do leczenia.

III – Rehabilitacja uzależnionych – rola w procesie zdrowienia

Proponowane obszary tematyczne:

– definicja i zadania rehabilitacji uzależnień według polskiego systemu zdrowia;

– idealny model rehabilitacji osób uzależnionych – potrzeby i możliwości;

– wykorzystanie współczesnej wiedzy w reintegracji osób uzależnionych;

– współpraca sektora ochrony zdrowia z innymi podmiotami (organizacjami społecznymi, pracodawcami) w ramach zwiększenia kompleksowości usług rehabilitacyjnych – sytuacja obecna i idealna;

– potrzeby pacjentów w lecznictwie i rehabilitacji osób uzależnionych – perspektywa pacjentów i terapeutów.

IV – Profilaktyka uzależnień – jak skutecznie zapobiegać?

Proponowane obszary tematyczne:

– rola przekonań i stereotypów dotyczących uzależnień a motywacja do podjęcia leczenia;

– uzależnienie w różnych paradygmatach – jak rozumienie uzależnienia może wpłynąć na profilaktykę, na rozwój uzależnienia u jednostki i w społeczeństwie;

– oddziaływania systemowe umożliwiające prowadzenie skutecznej profilaktyki uzależnień;

– międzysektorowa współpraca w celu zapobiegania uzależnieniom;

– przegląd programów profilaktycznych – założenia i skuteczność działań.

Formularz rejestracyjny:

https://forms.gle/UUUxT5BA4Hx6g9aN9

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:
Prof. UWr dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź – przewodnicząca
Prof. UWr dr hab. Irena Wolska-Zogata – vice – przewodnicząca
Prof. AP dr hab. Mariusz Jędrzejko
Prof. UWr dr hab. Iwona Taranowicz
Prof. UWr dr hab. Wiktor Żłobicki
Prof. ASzWoj dr hab. Ilona Urych
Prof. KUL dr hab. Urszula Soler
Prof. WAT dr hab. Aleksandra Skrabacz
Prof. dr hab. Mirosława Wawrzak – Chodaczek
Prof. UP dr hab. Piotr Długosz
Prof. DSW dr hab. Piotr Mikiewcz
Płk rez. Prof. WSB Merito dr hab. Tomasz Smal
Dr hab. Dorota Domalewska

KOMITET ORGANIZACYJNY:
Dr Aneta Uss-Lik
Dr Włodzimierz Jurkiewicz
Dr Monika Zawartka
Mgr Kamila Jędrzejczyk
Mgr Magdalena Zaczyńska
Mgr Anna Worobiej

PROGRAM KONFERENCJI:

9.00-9.45 Rejestracja uczestników

9.45-10.00 Otwarcie konferencji/ Powitanie gości

10.00 -10.20 Prof. AP dr hab. Mariusz Zbigniew Jędrzejko (Akademia Piotrkowska)
WIELOWYMIAROWE KONSEKWENCJE UZALEŻNIEŃ. OD ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA PERSONALNEGO DO BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWOWEGO

10.20 -10.40 Dr hab. n. farm. Maria Rutkowska (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)
REKREACYJNE STOSOWANIE LEKÓW DOSTĘPNYCH BEZ RECEPTY (OTC)

10.40- 11.00 Aneta Wojtusiak (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
PSYCHOSOMATYCZNE I SOMATOPSYCHICZNE KONTEKSTY UZALEŻNIEŃ. WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI

11.00-11.20 Dr Wojciech Skiba (Uniwersytet Wrocławski)
DWIE ŚCIEŻKI REFORMY PSYCHIATRII W POLSCE. ZAŁOŻENIA I EFEKTY WDROŻENIA PILOTAŻY CENTRÓW ZDROWIA PSYCHICZNEGO. PRZYKŁAD WROCŁAWSKI

11.20-11.30 Q&A

11.30 -12.00 PRZERWA

12.00-12.20 Grzegorz Święch (Związek Zawodowy Pracowników Lecznictwa Psychiatrycznego i Uzależnień)
ROLA I POZYCJA PRAWNO-ZAWODOWA SPECJALISTY PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ W OCHRONIE ZDROWIA

12.20 -12.40 Prof. UP dr hab. Piotr Długosz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
UZALEŻNIENIE OD INTERNETU WŚRÓD MATURZYSTÓW

12.40 -13.00 Piotr Sarnowski (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
UZALEŻNIENIE NASZYCH CZASÓW – FONOHOLIZM I HIKIKOMORI

13.00-13.20 Dr Dorota Janułajtys (Akademia Piotrkowska)
ZASOBY I DYSFUNKCYJNE ZACHOWANIA WSPÓŁCZESNEJ RODZINY Z PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ. BUDOWANIE ADAPTACYJNEGO STYLU FUNKCJONOWANIA

13.20-13.40 Dr Urszula Michalik-Marcinkowska (Uniwersytet Opolski)
KOBIETY W CIĄŻY WOBEC SPOŻYCIA ALKOHOLU

13.40-14.00 Paulina Lichwa-Grabska, Mikołaj Sradomski (Technikum Nauk Nowoczesnych Terra Nova i Liceum Ogólnokształcące DZDZ Terra Nova)
RÓŻNORODNOŚĆ KONTEKSTÓW POMOCY MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH Z UZALEŻNIENIAMI

14.00-14.20 Q&A / Zakończenie konferencji

 
crossmenuchevron-down