Bufor

Program, którego głównym celem jest pomoc osobom doświadczonym przemocą domową poprzez usprawnienie działań pomocowych.
Okres realizacji projektu
01-12-2021 – 30-09-2023

 

CELE PROJEKTU
Podniesienie jakości usług na rzecz rodzin doświadczających przemocy poprzez:
-upowszechnianie wiedzy o potrzebach zarówno ofiar jak sprawców przemocy, w ogólnopolskiej
kampanii społecznej opracowanej przez Partnera z Polski,
-zwiększenie świadomości na temat zjawiska przemocy i uwrażliwienie społeczeństwa na nie, wzmacnianie osób doświadczających przemocy

-budowanie trójsektorowego partnerstwa (ngo+jst+biznes) na rzecz przemocy rodzinie.

DZIAŁANIA W PROJEKCIE
-Zarządzanie projektem
-Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk
-Wypracowanie produktów pracy intelektualnej – współpraca dwustronna
-Kampania Społeczna
-Klaster społeczny
-Warsztaty dla pracowników działających na rzecz pomocy ofiarom przemocy
-Konferencje otwierająca i kończąca projekt
-Case Management – bufor

GŁÓWNI ADRESACI PROJEKTU
-ofiary/sprawcy przemocy
-pracownicy instytucji i organizacji
-świadkowie przemocy

CAŁKOWITY BUDŻET PROJEKTU WYNOSI: 114 819,61 EURO

cross menu chevron-down