POLITYKA PRYWATNOŚCI FUNDACJI RADUGA

1. W niniejszym dokumencie przedstawiamy najistotniejsze informacje opisujące reguły
dotyczące przetwarzania danych osobowych w FUNDACJI RADUGA, dotyczące osób, których
dane przetwarzamy i praw jakie im przysługują. Politykę prywatności sporządziliśmy stosując
zasady wynikające z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( zwanego dalej „RODO”).
2. Chronimy prywatność i autonomię osób, które powierzają nam swoje dane. Zbieramy Twoje
dane jedynie w zakresie niezbędnym do świadczenia przez nas oferowanych usług.
3. Administratorem danych osobowych jest FUNDACJA RADUGA z siedzibą w Legnicy, ul.
Grodzka 76, 59-220 Legnica KRS: 0000512793, NIP: 6912505951, REGON: 022458472
4. Jako Administrator zapewniamy możliwość skontaktowania się z w każdej sprawie
związanej z przetwarzaniem danych osobowych w sposób mailowy wysyłając wiadomość na
nasz adres mailowy: biuro.raduga@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres naszej siedziby.
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji działań statutowych FUNDACJI
lub/i spełnienia wymagań określonych w odrębnych przepisach prawa.
6. Opisując cel i podstawę prawną przetwarzania danych osobowych wskazujemy, że Twoje
dane będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami RODO I polskiej ustawy o ochronie
danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się:
a) w celu wykonywania obowiązków statutowych, umownych, w ramach realizacji
zawieranych umów lub w celu realizacji działań przed zawarciem umowy, które są
wykonywane na życzenie strony umowy, dla obsługi bankowej i księgowej darowizn
przekazywanych przez Ciebie na rzecz Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO)
b) dla realizacji obowiązków prawnych ciążących na Fundacji lub wykonywania zadań
realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit.c i lit. e RODO), ponieważ jako
organizacja pozarządowa i organizacja pożytku publicznego podlegamy szeregowi
zobowiązań prawnych, tj. wymogom wynikającym, np. z ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie oraz ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i
finansowaniu terroryzmu.
c) w oparciu o Twoją wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 1 lit. a RODO)
d) dla realizacji celów wynikających z uzasadnionych interesów realizowanych przez
Fundację lub stronę trzecią ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO), które to cele obejmują w
przykładzie zapewnienie bezpieczeństwa u Administratora, ochrona przed roszczeniami i
dochodzenie należności oraz realizacja wewnętrznych celów administracyjnych;
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania
wskazanych w ust. 2, tj.:
a) w zakresie realizacji zawartej z Fundacją umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po
tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych
roszczeń;
b) w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Fundacji w związku z
prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych
obowiązków przez Fundację;
c) w zakresie działań w oparciu o zgodę do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;
d) do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Fundacji stanowiących podstawę
tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego
przetwarzania danych.

8. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania zawartej
umowy, w celu wykonania ciążącego na Fundacji obowiązku prawnego, w oparciu o Twoją
zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub
strony trzeciej. Dostęp do Twoich danych osobowych (tylko w niezbędnym zakresie) – będą
mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy Fundacji, podmioty, którym Fundacja powierzyła
przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, podmioty świadczące
usługi doradczo–kontrolne, podmioty przetwarzające dane w celu prowadzenia zastępstwa
procesowego, oraz podmioty wchodzące w skład struktur organizacyjnych Fundacji, poza
granicami Polski – jedynie w celach i w zakresie niezbędnym do realizacji przez Fundację
celów.
W innych przypadkach nie będziemy udostępniać danych podmiotom trzecim, chyba że
będziemy dysponować na to zgodą osób, których dane dotyczą, lub będziemy mieli właściwą
podstawę prawną do takiego działania.
9. Informujemy, że w ramach przysługujących Tobie uprawnień w zakresie przetwarzania
danych osobowych masz prawo;
a) żądać od Administratora wglądu do Twoich danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15
RODO);
b) żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO)
– w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważysz, że dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
c) żądać od Administratora usunięcia danych w przypadkach przewidzianych prawem
(art. 17 RODO);
d) żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) – np. gdy
zauważysz, że dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania swoich
danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
e) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z
przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, gdy Fundacja przetwarza dane do
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),
f) wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych
osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
10. Wyjaśniamy, że Fundacja na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że
dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim,
że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to
niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
11. Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Jeśli zauważysz jakiś problem, poinformuj nas o nim. Dokładamy starań, żeby jak najlepiej chronić
Twoje prawa.

cross menu chevron-down