Nasza droga do stworzenia punktu konsultacyjnego Bufor to kilka lat doświadczenia w
udzielaniu wsparcia rodzinom w kryzysowych sytuacjach. W trakcie naszej pracy codziennie obserwowaliśmy, jakie są potrzeby Kobiet i Matek w naszym mieście. Uderzyła nas skala doświadczania przemocy przez Osoby, które się do nas zgłaszały – psychicznej, finansowej, fizycznej, a także zaniedbań.
Towarzyszyliśmy Kobietom w procesie uwalniania się z przemocowych relacji, zapewniając bezpieczne miejsce, profesjonalną pomoc specjalistyczną – psychologa, prawnika, lekarza.
Pomagaliśmy stanąć na nogi, usamodzielnić się ekonomicznie. Wychodzenie z kryzysu to proces długotrwały, wymaga cierpliwości od wszystkich zaangażowanych stron. Najważniejszy jest pierwszykrok – sięgnąć po pomoc.
Bufor – punkt konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy powstał, aby służyć Klientkom rzetelną informacją o formach wsparcia dostępnych w mieście i regionie. Naszym założeniem było stworzenie miejsca, w którym zaoferujemy Klientkom pomoc w podjęciu i wdrożeniu decyzji o zmianie w ich życiu. Punkt konsultacyjny obsługują osoby, które ze względu na własne doświadczenie przemocy potrafią lepiej zrozumieć przeżycia Klientek i dzięki temu towarzyszyć im w ich drodze do niezależności. Stworzenie punktu konsultacyjnego to pierwszy krok na drodze do spełnienia naszych marzeń o stworzeniu w Legnicy specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doświadczających przemocy.
Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. 

MIESZKANIE TRENINGOWE

Od 2019 r. prowadzimy mieszkania wspomagane o charakterze treningowym dla matek samotnie wychowujących dzieci. Realizacja tego działania do kwietnia 2022 r. była możliwa dzięki dofinansowaniu projektu „Z MAMĄ – siedlisko treningowe dla kobiet” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Od maja 2022 r. kontynuujemy prowadzenie mieszkania w ramach podpisanych umów z Gminami oraz Ośrodkami. Głównym celem naszych działań jest wsparcie w usamodzielnieniu. Matki mają dostęp do stałego wsparcia specjalistów – psychologa_żki, terapeuty_ki, opiekuna_ki mieszkania, prawnika_czki, doradcy_zyni zawodowego_ej. Korzystają z treningowego wsparcia umiejętności praktycznych, zawodowych, kompetencji rodzicielskich.

Co więcej, od 1 maja br. w ramach zadania publicznego realizujemy zleconą przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy usługę, prowadzenia mieszkania chronionego o charakterze treningowym dla osób opuszczających pieczę zastępczą.

OSOBY KOORDYNUJĄCE DZIAŁANIA W RAMACH PROWADZONEGO MIESZKANIA TRENINGOWEGO:

Oliwia Pasturczak: kierowniczka mieszkania treningowego.

Bibianna Pozorska: opiekunka mieszkania, pedagożka opiekuńcza, terapeutka zajęciowa, interwentka kryzysowa i terapeutka środowiskowa.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Okres realizacji projektu

Projekt realizowany jest od 01.02.2022 do 30.06.2023. Trwa nabór do projektu.

Cele projektu

POMOCNIK dedykowany jest osobom w kryzysach psychicznych. Celem projektu jest poprawa jakości życia uczestników_ek oraz pomoc w podniesieniu kwalifikacji lub w powrocie na rynek pracy.

Działania w projekcie

– stałe wsparcie specjalistów_ek w czasie udziału w projekcie,

–  indywidualna terapia i grupowe warsztaty psychospołeczne,

–  poradnictwo specjalistyczne (prawne, zawodowe, medyczne itp.),

–  kursy/szkolenia zawodowe, kwalifikacyjne umożliwiające zdobycie uprawnień zawodowych zgodnych z preferencjami i potrzebami uczestnika_czki (w okresie szkoleń wypłacamy stypendium szkoleniowe),

– kursy/szkolenia podnoszące poziom kompetencji (np. komputerowe, językowe, prawa jazdy),

– udział w 3 miesięcznych, płatnych stażach zawodowych,

– dodatkowo: zwrot kosztów dojazdu, zapewnienie catering oraz niezbędnych materiałów dydaktycznych i piśmienniczych.

Główni_e adresaci_tki projektu:

– pełnoletni_e mieszkańcy_ki Dolnego Śląska,

– osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim lub umiarkowanym,

– osobą po lub w trakcie leczenia psychiatrycznego lub korzystające ze wsparcia psychologa_żki/psychoterapeuty_ki,

– opiekuni_ki osób z niepełnosprawnością lub leczących się,

– osoba, która chce poprawić swoją sytuację zawodową.

 

 

CELE PROJEKTU
Podniesienie jakości usług na rzecz rodzin doświadczających przemocy poprzez:
-upowszechnianie wiedzy o potrzebach zarówno ofiar jak sprawców przemocy, w ogólnopolskiej
kampanii społecznej opracowanej przez Partnera z Polski,
-zwiększenie świadomości na temat zjawiska przemocy i uwrażliwienie społeczeństwa na nie, wzmacnianie osób doświadczających przemocy

-budowanie trójsektorowego partnerstwa (ngo+jst+biznes) na rzecz przemocy rodzinie.

DZIAŁANIA W PROJEKCIE
-Zarządzanie projektem
-Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk
-Wypracowanie produktów pracy intelektualnej – współpraca dwustronna
-Kampania Społeczna
-Klaster społeczny
-Warsztaty dla pracowników działających na rzecz pomocy ofiarom przemocy
-Konferencje otwierająca i kończąca projekt
-Case Management – bufor

GŁÓWNI ADRESACI PROJEKTU
-ofiary/sprawcy przemocy
-pracownicy instytucji i organizacji
-świadkowie przemocy

CAŁKOWITY BUDŻET PROJEKTU WYNOSI: 114 819,61 EURO

ZREALIZOWALIŚMY NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA

– promocję i informację o projekcie wśród pracowników instytucji i organizacji działających na rzecz osób doświadczających przemocy

– konferencję otwierającą projekt

– wizytę studyjną w Islandii

– warsztaty międzysektorowe – etap I i etap II – klaster społeczny

– opracowaliśmy strategię, kreację kampanii społecznej wraz z jej produkcją i realizacją – “Pobite bombki szokują. A kobiety?”.
– otworzyliśmy punkt konsultacyjny “Bufor” dla osób doświadczających przemocy

– prowadzimy stałe wsparcie case managera dla osób doświadczających przemocy

– opracowaliśmy strategię fundraisingową

Projekt realizowany od 01-03-2019 do 28-02-2022.

Projekt skierowany do matek z dziećmi w trudnej sytuacji życiowej. Zaprosiliśmy osoby, które  doświadczyły przemocy, nie miały gdzie mieszkać, miały problemy finansowe, osobiste, trudności z poradzeniem sobie w ciężkiej sytuacji.

 

W trakcie udziału w projekcie uczestniczki miały zapewnione miejsce w mieszkaniu treningowym. Dodatkowo miały dostęp do stałego wsparcia specjalistów – psychologa, terapeuty, opiekunki mieszkania, pielęgniarki, prawnika, doradcy zawodowego. Korzystały z treningowego wsparcia umiejętności praktycznych, zawodowych, kompetencji rodzicielskich. Nasze uczestniczki trzymały dofinansowanie do żłobka, przedszkola, środki na aktywizacje życia codziennego.

Jesteśmy z nich bardzo dumni.

 

W projekcie mogła wziąć udział:

• każda mieszkanka obszaru Dolnego Śląska,

• każda mama z dzieckiem mieszkająca w trudnych

warunkach mieszkaniowych,

• osoba w kryzysie psychologicznym/ekonomicznym/społecznym,

 

Nasze podopieczne skorzystały poprzez:

• stałe wsparcie specjalistów w czasie udziału

w projekcie (opiekuna mieszkania, psychologa,

terapeuty, prawnika, itp.)

• z treningów rozwojowych

• ze wsparcia psychologicznego, ekonomicznego,

prawniczego, socjalnego.

Realizowany przez Fundację Raduga, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Działanie 9.2.

Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, objął wsparciem 370 osób, będących w szeroko pojętym kryzysie. W ramach projektu prowadzona była Placówka Edukacji Rozwoju Odpoczynku i Nauki (PERON), w której dzieci i młodzież mogły spędzać czas oraz nadrobić zaległości edukacyjne.

Biorąc pod uwagę doświadczenie płynące z przeprowadzonego projektu, mając na uwadze dobro naszych młodych podopiecznych oraz ogromną potrzebę wsparcia rozwoju emocjonalnego oraz edukacyjnego dzieci, została podjęta decyzja o kontynuacji działania PERONu.

Placówka Edukacji Rozwoju Odpoczynku i Nauki utworzona dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Dolnośląskiego, Działanie 9.2. oraz kontynuowana dzięki pozyskiwaniu funduszy z darowizn, grantów oraz projektów finansowanych ze środków unijnych.

 

Okres realizacji projektu: 1.09.2022 – 30.06.2023

 

Cele projektu

Ponad trzy letnie doświadczenie w prowadzeniu świetlicy wykazały, że jest to inicjatywa potrzebna społecznie. Zapewniamy:

– zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży,

– zajęcia rozwijające zainteresowania podopiecznych dostosowane do ich możliwości psychofizycznych,

– indywidualne podejście i uważną obserwację potrzeb młodych osób,

– kameralną przestrzeń.

 

Działania w projekcie

– tworzenie miejsca spotkań, spędzania wolnego czasu, rozwijania zainteresowań,

– pomoc w odrabianiu lekcji i nadrabiania zaległości,

– pomoc i wsparcie terapeutyczne dla dzieci.

 

Główni adresaci projektu

– dzieci i młodzież od 7 do 18 roku życia,

– młodzi, którzy potrzebują bezpiecznego przystanku po szkole

– osoby nieletnie, które chcą nadrobić zaległości edukacyjne.

DRUGA SZANSA

Projekt realizowany od 01-05-2019 do 31-10-2021.

Głównym celem projektu była aktywizacja zawodowa osób z Dolnego Śląska w trudnej sytuacji życiowej, osób bezrobotnych, które zakończyły lub są w trakcie terapii uzależnień.

 

Raduga pomagała zdobyć pracę, nowe umiejętności i kwalifikacje. Oferowałyśmy  wsparcie specjalistów – psychologów_żek, doradców_zyń zawodowych, konsultantów_ek. Dawałyśmy możliwość szkoleń, staży, warsztatów psychospołecznych.

cross menu chevron-down